ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 64 กำหนดการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
01 ก.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 กำหนดการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563