ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
ประวัติโรงเรียนวัดบางขุนนนท์
        โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 31/81 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์/โทรสาร 02-4245827 อีเมล์ watbangkhunnon@gmail.com เว็บไซต์ http://watbangkhunnonschool.ac.th สังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 358 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ คือ แขวงบางขุนนนท์และแขวงบางขุนศรี 
        โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2476 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 85 ปี โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางขุนนนท์เป็นสถานที่เรียนชื่อโรงเรียนประชาบางขุนนนท์ สังกัดกรมสามัญศึกษา มีนายแฟ้ม สุคนธสิงห์ เป็นครูใหญ่คนแรก    
       โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 85 ปี โดยได้รับการพัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ร่มรื่นและปลอดภัย มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยเหมาะสม ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณภาพ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางขุนนนท์ได้รับความชื่นชมจากประชาชนในชุมชนมาก โดยได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยดี มีผู้อุปการคุณมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดี