สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนใช้อักษรย่อ คือ บ.น. หมายถึง "โรงเรียนวัดบางขุนนนท์" 
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened


สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน คือ    ดำ  และ   แดง 
                                             ดำ  หมายถึง ความอดทน
                                              แดง   หมายถึง ความกล้าหาญ
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

 
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน
1.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 2.สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened


เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened