วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ประจำโรงเรียน
                         องค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วม
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเสลา
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยะมุณีศรีบางขุนนนท์
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened