พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนวัดบางขุนนนท์
         1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
         2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีคุณภาพตามารตฐานวิชาชีพ
         3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
         4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened