เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ชาวบางขุนนนท์ ทุกคนกลมเกลียวยึดมั่น
สายสัมพันธ์สร้างสรรค์ด้านการศึกษา
แขวง วัด ถนน ลำคลอง ของชนประชา
รวมแล้วสมญานามว่า บางขุนนนท์
อันโรงเรียนคือจุดเปลี่ยนวิถีชีวิต อบรมสอนศิษย์ให้คิดอย่างมีเหตุผล
ให้รู้คุณค่า ราคาของความเป็นคน ภายหน้าพึ่งตนสร้างสมชีวิตรุ่งเรือง

ชาวบางขุนนนท์ ทุกคนกลมเกลียวยึดมั่น
สายสัมพันธ์สร้างสรรค์ด้านการศึกษา
แขวง วัด ถนน ลำคลอง ของชนประชา
รวมแล้วสมญานามว่า บางขุนนนท์
อันโรงเรียนคือจุดเปลี่ยนวิถีชีวิต อบรมสอนศิษย์ให้คิดอย่างมีเหตุผล

ให้รู้คุณค่า ราคาของความเป็นคน ภายหน้าฝึกตนสร้างสมให้ไทยเจริญ
heartheartheartheartheart