กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุธาสินี รอดสีเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4