กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนีกร แปลนนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1