กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนีกร แปลนนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1