กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววงษ์กัลยกร ดอกไม้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ