กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเมธาวี จะระงับ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2