กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรารัตน์ เล็กสุภาพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6